واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 16,680 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 1 090

  صندوق جایزه دوره 62

 • 15 600 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 1 407

  شرکت کنندگان دوره 10

دوره 10 ادامه دارد 20/09/2021 - 09/10/2021
ثبت نام
11 دوره 18/10/2021 - 06/11/2021
ثبت نام باز است 09/10/2021

رتبه بندی دوره 10 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 22/09/2021 17:04. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎shahrooz
‎14.64%
(48)
‎0.00%
(50)
‎0.00
(50)
148
250
USD
‎2
+24
‎behroz1367
‎12.40%
(45)
‎0.00%
(49)
‎0.00
(49)
143
200
USD
‎3
+2
‎Rendy
‎10.96%
(43)
‎0.00%
(48)
‎0.00
(48)
139
150
USD
‎4
+2
‎djdjjffdg
‎10.67%
(42)
‎0.00%
(47)
‎0.00
(47)
136
100
USD
‎5
-2
‎Lenar
‎10.67%
(41)
‎0.00%
(46)
‎0.00
(46)
133
90
USD
‎6
-2
‎WERESK
‎10.50%
(40)
‎0.00%
(45)
‎0.00
(45)
130
80
USD
‎7
+1
‎TIMELESS
‎9.81%
(38)
‎0.00%
(44)
‎0.00
(44)
126
70
USD
‎8
+3
‎trung96
‎9.70%
(37)
‎0.00%
(43)
‎0.00
(43)
123
60
USD
‎9
‎Kostianius
‎9.34%
(36)
‎0.00%
(42)
‎0.00
(42)
120
50
USD
‎10
-3
‎4ikbrik
‎9.29%
(35)
‎0.00%
(41)
‎0.00
(41)
117
40
USD
‎11
+2
‎super
‎7.84%
(25)
‎0.00%
(40)
‎0.00
(40)
105
3000
ALP
‎12
+3
‎Owak
‎7.64%
(23)
‎0.00%
(39)
‎0.00
(39)
101
2000
ALP
‎13
+7
‎volk
‎19.92%
(50)
‎0.31%
(19)
‎66.11
(28)
97
1000
ALP
‎14
-2
‎mariika
‎7.23%
(20)
‎0.00%
(38)
‎0.00
(38)
96
900
ALP
‎15
-1
‎bahram6999
‎15.64%
(49)
‎0.31%
(18)
‎51.28
(27)
94
900
ALP
‎16
-14
‎behzad1361
‎11.64%
(44)
‎0.25%
(24)
‎46.74
(25)
93
800
ALP
‎17
+10
‎Guide
‎6.77%
(15)
‎0.00%
(37)
‎0.00
(37)
89
800
ALP
‎18
-1
‎Konstd
‎14.47%
(46)
‎0.33%
(16)
‎44.45
(24)
86
700
ALP
‎19
-1
‎Kangaroo
‎6.69%
(14)
‎0.00%
(36)
‎0.00
(36)
86
700
ALP
‎20
+1
‎vanhal510
‎14.54%
(47)
‎0.35%
(15)
‎42.66
(23)
85
600
ALP
‎21
+9
‎Walter_Ball
‎6.69%
(13)
‎0.00%
(35)
‎0.00
(35)
83
600
ALP
‎22
+1
‎Fito
‎9.11%
(33)
‎0.20%
(26)
‎42.51
(22)
81
500
ALP
‎23
-4
‎PUX
‎6.68%
(12)
‎0.00%
(34)
‎0.00
(34)
80
500
ALP
‎24
+5
‎WildDikson
‎8.15%
(30)
‎0.21%
(25)
‎39.19
(21)
76
500
ALP
‎25
+6
‎Poroh
‎6.60%
(10)
‎0.00%
(33)
‎0.00
(33)
76
400
ALP
‎26
-1
‎PEYMAN67
‎6.48%
(8)
‎0.00%
(32)
‎0.00
(32)
72
400
ALP
‎27
-11
‎rasol525
‎7.04%
(18)
‎0.15%
(27)
‎47.00
(26)
71
400
ALP
‎28
-4
‎Eagle
‎6.31%
(7)
‎0.00%
(31)
‎0.00
(31)
69
300
ALP
‎29
-1
‎xeno
‎7.87%
(26)
‎0.29%
(22)
‎26.30
(19)
67
300
ALP
‎30
+21
‎c4444
‎6.28%
(6)
‎0.00%
(30)
‎0.00
(30)
66
300
ALP
‎31
+3
‎Ginosko888
‎6.23%
(5)
‎0.00%
(29)
‎0.00
(29)
63
‎-
‎32
-22
‎Skipper
‎8.11%
(29)
‎0.37%
(14)
‎22.63
(16)
59
‎-
‎33
-1
‎beyen
‎9.07%
(32)
‎0.75%
(12)
‎12.06
(14)
58
‎-
‎34
+12
‎Polo
‎6.79%
(16)
‎0.29%
(23)
‎24.64
(18)
57
‎-
‎35
+5
‎DStrader
‎6.53%
(9)
‎0.13%
(28)
‎30.88
(20)
57
‎-
‎36
-1
‎Saman
‎10.33%
(39)
‎1.58%
(7)
‎7.56
(9)
55
‎-
‎37
-1
‎deepdown
‎7.41%
(22)
‎0.30%
(20)
‎10.75
(13)
55
‎-
‎38
+1
‎The LORD
‎7.08%
(19)
‎0.33%
(17)
‎22.42
(15)
51
‎-
‎39
-1
‎yousef1400
‎7.98%
(28)
‎0.82%
(11)
‎8.25
(11)
50
‎-
‎40
-18
‎F14
‎6.62%
(11)
‎0.30%
(21)
‎23.42
(17)
49
‎-
‎41
‎morii66
‎9.18%
(34)
‎1.72%
(6)
‎5.01
(6)
46
‎-
‎42
‎Sa78
‎7.69%
(24)
‎1.51%
(8)
‎5.60
(7)
39
‎-
‎43
‎King
‎7.88%
(27)
‎2.14%
(5)
‎4.68
(5)
37
‎-
‎44
‎Mrd
‎8.19%
(31)
‎3.89%
(2)
‎2.08
(1)
34
‎-
‎45
+4
‎Tabudi
‎6.13%
(4)
‎0.70%
(13)
‎9.76
(12)
29
‎-
‎46
+1
‎Ryvs
‎7.31%
(21)
‎2.47%
(3)
‎2.41
(3)
27
‎-
‎47
+1
‎idahoki
‎6.98%
(17)
‎2.39%
(4)
‎3.92
(4)
25
‎-
‎48
-3
‎Chavdar
‎6.03%
(2)
‎0.83%
(10)
‎8.22
(10)
22
‎-
‎49
+2
‎McDuck
‎6.04%
(3)
‎0.99%
(9)
‎7.07
(8)
20
‎-
‎50
‎IRAN FOREX 4
‎6.00%
(1)
‎5.03%
(1)
‎2.19
(2)
4
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎volk
‎19.92%
‎0.31%
‎66.11
‎2
‎bahram6999
‎15.64%
‎0.31%
‎51.28
‎3
‎shahrooz
‎14.64%
‎0.00%
‎0.00
‎4
‎vanhal510
‎14.54%
‎0.35%
‎42.66
‎5
‎Konstd
‎14.47%
‎0.33%
‎44.45
‎6
‎behroz1367
‎12.40%
‎0.00%
‎0.00
‎7
‎behzad1361
‎11.64%
‎0.25%
‎46.74
‎8
‎Rendy
‎10.96%
‎0.00%
‎0.00
‎9
‎djdjjffdg
‎10.67%
‎0.00%
‎0.00
‎10
‎Lenar
‎10.67%
‎0.00%
‎0.00
‎11
‎WERESK
‎10.50%
‎0.00%
‎0.00
‎12
‎Saman
‎10.33%
‎1.58%
‎7.56
‎13
‎TIMELESS
‎9.81%
‎0.00%
‎0.00
‎14
‎trung96
‎9.70%
‎0.00%
‎0.00
‎15
‎Kostianius
‎9.34%
‎0.00%
‎0.00
‎16
‎4ikbrik
‎9.29%
‎0.00%
‎0.00
‎17
‎morii66
‎9.18%
‎1.72%
‎5.01
‎18
‎Fito
‎9.11%
‎0.20%
‎42.51
‎19
‎beyen
‎9.07%
‎0.75%
‎12.06
‎20
‎Mrd
‎8.19%
‎3.89%
‎2.08
‎21
‎WildDikson
‎8.15%
‎0.21%
‎39.19
‎22
‎Skipper
‎8.11%
‎0.37%
‎22.63
‎23
‎yousef1400
‎7.98%
‎0.82%
‎8.25
‎24
‎King
‎7.88%
‎2.14%
‎4.68
‎25
‎xeno
‎7.87%
‎0.29%
‎26.30
‎26
‎super
‎7.84%
‎0.00%
‎0.00
‎27
‎Sa78
‎7.69%
‎1.51%
‎5.60
‎28
‎Owak
‎7.64%
‎0.00%
‎0.00
‎29
‎deepdown
‎7.41%
‎0.30%
‎10.75
‎30
‎Ryvs
‎7.31%
‎2.47%
‎2.41
‎31
‎mariika
‎7.23%
‎0.00%
‎0.00
‎32
‎The LORD
‎7.08%
‎0.33%
‎22.42
‎33
‎rasol525
‎7.04%
‎0.15%
‎47.00
‎34
‎idahoki
‎6.98%
‎2.39%
‎3.92
‎35
‎Polo
‎6.79%
‎0.29%
‎24.64
‎36
‎Guide
‎6.77%
‎0.00%
‎0.00
‎37
‎Kangaroo
‎6.69%
‎0.00%
‎0.00
‎38
‎Walter_Ball
‎6.69%
‎0.00%
‎0.00
‎39
‎PUX
‎6.68%
‎0.00%
‎0.00
‎40
‎F14
‎6.62%
‎0.30%
‎23.42
‎41
‎Poroh
‎6.60%
‎0.00%
‎0.00
‎42
‎DStrader
‎6.53%
‎0.13%
‎30.88
‎43
‎PEYMAN67
‎6.48%
‎0.00%
‎0.00
‎44
‎Eagle
‎6.31%
‎0.00%
‎0.00
‎45
‎c4444
‎6.28%
‎0.00%
‎0.00
‎46
‎Ginosko888
‎6.23%
‎0.00%
‎0.00
‎47
‎Tabudi
‎6.13%
‎0.70%
‎9.76
‎48
‎McDuck
‎6.04%
‎0.99%
‎7.07
‎49
‎Chavdar
‎6.03%
‎0.83%
‎8.22
‎50
‎IRAN FOREX 4
‎6.00%
‎5.03%
‎2.19
‎51
‎Persian
‎5.98%
‎0.00%
‎0.00
‎52
‎abbas
‎5.87%
‎3.32%
‎2.77
‎53
‎Fari
‎5.83%
‎2.42%
‎3.41
‎54
‎snp
‎5.70%
‎0.00%
‎0.00
‎55
‎M.reza
‎5.60%
‎0.00%
‎0.00
‎56
‎GT
‎5.49%
‎1.63%
‎4.37
‎57
‎shox1990
‎5.47%
‎1.58%
‎4.46
‎58
‎Feanor
‎5.46%
‎0.81%
‎4.95
‎59
‎Alekc235235
‎5.43%
‎0.00%
‎0.00
‎60
‎javadjk2006
‎5.30%
‎0.00%
‎0.00
‎61
‎Reza88
‎5.24%
‎2.20%
‎3.38
‎62
‎ALI-66
‎5.09%
‎0.00%
‎0.00
‎63
‎velbel
‎4.98%
‎0.00%
‎0.00
‎64
‎Mr.Torfi
‎4.97%
‎2.18%
‎3.28
‎65
‎Gold.2021
‎4.96%
‎1.80%
‎3.76
‎66
‎rushan
‎4.95%
‎0.00%
‎0.00
‎67
‎camel
‎4.94%
‎0.00%
‎0.00
‎68
‎davoud
‎4.83%
‎2.36%
‎2.30
‎69
‎Merdan
‎4.78%
‎0.38%
‎13.62
‎70
‎KurnazTRader
‎4.71%
‎1.70%
‎3.78
‎71
‎ukroma1986
‎4.70%
‎0.00%
‎0.00
‎72
‎LudOk
‎4.66%
‎0.00%
‎0.00
‎73
‎Cent
‎4.63%
‎0.00%
‎0.00
‎74
‎LeXi
‎4.61%
‎0.00%
‎0.00
‎75
‎22m
‎4.60%
‎0.09%
‎54.28
‎76
‎ironia
‎4.51%
‎0.00%
‎0.00
‎77
‎Quller
‎4.49%
‎2.07%
‎3.17
‎78
‎mind1
‎4.47%
‎0.00%
‎0.00
‎79
‎vivat
‎4.42%
‎1.87%
‎3.23
‎80
‎Shaman0610
‎4.38%
‎0.00%
‎0.00
‎81
‎jwwt
‎4.34%
‎1.46%
‎3.97
‎82
‎wanderer
‎4.34%
‎1.42%
‎4.06
‎83
‎mans
‎4.33%
‎0.00%
‎0.00
‎84
‎Subbota
‎4.25%
‎0.00%
‎0.00
‎85
‎Alex2502
‎4.25%
‎0.00%
‎0.00
‎86
‎HASSAN MOUSVI69
‎4.18%
‎2.20%
‎2.90
‎87
‎Sergey Alekseevi4
‎4.15%
‎0.00%
‎0.00
‎88
‎ludk
‎4.12%
‎0.00%
‎0.00
‎89
‎Efi Trader
‎4.02%
‎0.18%
‎23.94
‎90
‎Greensan84
‎4.02%
‎1.79%
‎2.35
‎91
‎Leordo
‎3.97%
‎1.15%
‎4.46
‎92
‎Taran10
‎3.94%
‎0.00%
‎0.00
‎93
‎agouvic
‎3.91%
‎0.00%
‎0.00
‎94
‎aleks_868
‎3.84%
‎0.00%
‎0.00
‎95
‎Velikiy Mjau
‎3.75%
‎1.44%
‎3.02
‎96
‎Ryder
‎3.74%
‎3.43%
‎2.09
‎97
‎O-la-la
‎3.73%
‎0.00%
‎0.00
‎98
‎ilqar200
‎3.69%
‎0.00%
‎0.00
‎99
‎Deed
‎3.67%
‎0.15%
‎16.16
‎100
‎mmmmmm
‎3.61%
‎0.00%
‎0.00
‎101
‎Ed
‎3.61%
‎2.00%
‎2.80
‎102
‎Hreshad
‎3.59%
‎0.43%
‎9.30
‎103
‎FMG
‎3.58%
‎1.25%
‎3.87
‎104
‎Jason_2300
‎3.55%
‎1.11%
‎2.25
‎105
‎Vadik
‎3.46%
‎0.40%
‎8.86
‎106
‎chereda
‎3.38%
‎0.00%
‎0.00
‎107
‎Leks
‎3.32%
‎2.49%
‎2.11
‎108
‎firdavs
‎3.32%
‎2.22%
‎2.50
‎109
‎MAGISTR
‎3.29%
‎0.36%
‎10.22
‎110
‎Ks
‎3.28%
‎1.76%
‎2.87
‎111
‎treshwork
‎3.21%
‎3.13%
‎2.03
‎112
‎VaVi
‎3.16%
‎0.91%
‎2.58
‎113
‎banshy
‎3.13%
‎0.00%
‎0.00
‎114
‎Mehrdadpn
‎3.13%
‎5.15%
‎1.61
‎115
‎Lu4ik
‎3.11%
‎1.10%
‎2.89
‎116
‎sonia
‎3.03%
‎2.22%
‎1.84
‎117
‎MaryaM
‎3.01%
‎0.46%
‎7.47
‎118
‎Duby1600
‎3.01%
‎2.33%
‎1.77
‎119
‎gavr_san
‎3.00%
‎0.39%
‎8.80
‎120
‎TheMift
‎2.99%
‎0.00%
‎0.00
‎121
‎sakhfish
‎2.97%
‎0.25%
‎6.70
‎122
‎Solesdenam
‎2.95%
‎1.15%
‎3.56
‎123
‎df
‎2.92%
‎0.93%
‎4.13
‎124
‎Ankul
‎2.90%
‎0.16%
‎18.46
‎125
‎akula7
‎2.86%
‎0.00%
‎0.00
‎126
‎Mbazi
‎2.86%
‎1.28%
‎2.86
‎127
‎Prostoy
‎2.84%
‎0.32%
‎9.83
‎128
‎NightHunter
‎2.81%
‎0.79%
‎4.57
‎129
‎Sha feik 6699
‎2.80%
‎0.22%
‎13.63
‎130
‎yurcon
‎2.79%
‎0.00%
‎0.00
‎131
‎Feeranym
‎2.77%
‎0.00%
‎0.00
‎132
‎umar90
‎2.77%
‎1.64%
‎2.69
‎133
‎makar
‎2.77%
‎0.00%
‎0.00
‎134
‎fx kurd
‎2.75%
‎0.00%
‎0.00
‎135
‎FOREX News Signals
‎2.71%
‎0.00%
‎695.62
‎136
‎mav56
‎2.70%
‎0.00%
‎0.00
‎137
‎1A
‎2.70%
‎0.78%
‎4.44
‎138
‎NAVID askary789
‎2.68%
‎0.17%
‎16.95
‎139
‎nail
‎2.67%
‎4.01%
‎1.42
‎140
‎Rish530
‎2.66%
‎0.36%
‎2.90
‎141
‎kaluga
‎2.64%
‎0.00%
‎0.00
‎142
‎.i.
‎2.64%
‎0.75%
‎4.49
‎143
‎mr.First
‎2.61%
‎0.00%
‎0.00
‎144
‎Ssrr
‎2.61%
‎0.56%
‎3.70
‎145
‎groza
‎2.57%
‎0.00%
‎0.00
‎146
‎teimour
‎2.54%
‎1.99%
‎2.28
‎147
‎Sunj
‎2.54%
‎0.00%
‎0.00
‎148
‎Verc
‎2.50%
‎0.00%
‎0.00
‎149
‎portnoi
‎2.50%
‎0.00%
‎0.00
‎150
‎assa
‎2.49%
‎0.00%
‎0.00
‎151
‎Nikola
‎2.48%
‎0.07%
‎36.87
‎152
‎Shevy
‎2.47%
‎0.00%
‎0.00
‎153
‎mr. Wolf
‎2.46%
‎0.00%
‎0.00
‎154
‎VasyaVIP
‎2.46%
‎1.20%
‎3.05
‎155
‎bravo6
‎2.45%
‎0.00%
‎0.00
‎156
‎saeed.r
‎2.44%
‎0.07%
‎28.81
‎157
‎rotanchik
‎2.37%
‎0.00%
‎0.00
‎158
‎Elza
‎2.37%
‎0.00%
‎0.00
‎159
‎lupen
‎2.36%
‎0.00%
‎0.00
‎160
‎Shell
‎2.36%
‎0.00%
‎0.00
‎161
‎kirpich
‎2.36%
‎0.00%
‎0.00
‎162
‎alimahdi
‎2.34%
‎0.12%
‎20.85
‎163
‎Nat
‎2.33%
‎1.09%
‎3.10
‎164
‎dtlst
‎2.31%
‎0.00%
‎0.00
‎165
‎drako
‎2.31%
‎0.00%
‎0.00
‎166
‎Magtymguly
‎2.31%
‎0.41%
‎6.60
‎167
‎MAXPRAIM
‎2.30%
‎0.47%
‎5.85
‎168
‎Zeynab FX
‎2.29%
‎0.14%
‎16.94
‎169
‎fin
‎2.28%
‎1.54%
‎2.44
‎170
‎Root
‎2.25%
‎0.00%
‎0.00
‎171
‎Soroket
‎2.24%
‎0.00%
‎0.00
‎172
‎Yauda
‎2.23%
‎0.00%
‎0.00
‎173
‎rustam
‎2.22%
‎0.00%
‎0.00
‎174
‎Trend68
‎2.18%
‎0.00%
‎0.00
‎175
‎Alire22
‎2.18%
‎0.45%
‎3.01
‎176
‎Maryyy
‎2.16%
‎1.43%
‎2.32
‎177
‎glum
‎2.16%
‎0.00%
‎0.00
‎178
‎Gita
‎2.13%
‎0.00%
‎0.00
‎179
‎Pffff_NM
‎2.13%
‎0.00%
‎0.00
‎180
‎mish
‎2.13%
‎0.00%
‎0.00
‎181
‎Romas
‎2.11%
‎0.00%
‎0.00
‎182
‎mured
‎2.10%
‎0.00%
‎0.00
‎183
‎Aldona
‎2.10%
‎0.00%
‎0.00
‎184
‎XZ
‎2.10%
‎0.00%
‎0.00
‎185
‎Zemlak
‎2.08%
‎2.77%
‎1.75
‎186
‎surgut
‎2.08%
‎0.00%
‎0.00
‎187
‎Gala2021
‎2.07%
‎0.00%
‎0.00
‎188
‎calmguyj
‎2.05%
‎0.00%
‎0.00
‎189
‎PRV
‎2.05%
‎1.15%
‎2.78
‎190
‎mote
‎2.03%
‎4.56%
‎1.45
‎191
‎REZAFX
‎2.02%
‎0.14%
‎14.84
‎192
‎Dluma
‎2.02%
‎0.00%
‎0.00
‎193
‎Sanjar
‎2.01%
‎0.00%
‎0.00
‎194
‎saleh
‎2.01%
‎1.13%
‎2.78
‎195
‎Termik
‎2.00%
‎0.00%
‎0.00
‎196
‎One way
‎1.99%
‎0.00%
‎0.00
‎197
‎Gliese
‎1.99%
‎0.00%
‎0.00
‎198
‎Harry
‎1.98%
‎0.92%
‎3.14
‎199
‎savade
‎1.97%
‎0.36%
‎6.53
‎200
‎FreeWorker
‎1.96%
‎2.19%
‎1.90
‎201
‎Totoro
‎1.95%
‎0.00%
‎0.00
‎202
‎DonnaRoza
‎1.95%
‎0.00%
‎0.00
‎203
‎galtim
‎1.94%
‎1.21%
‎2.50
‎204
‎Nikoteen
‎1.92%
‎0.04%
‎48.14
‎205
‎Saha
‎1.90%
‎2.44%
‎1.74
‎206
‎ali.im
‎1.90%
‎0.00%
‎0.00
‎207
‎red1
‎1.89%
‎0.75%
‎3.53
‎208
‎Mahdi Mostajer
‎1.87%
‎0.38%
‎5.88
‎209
‎Petro
‎1.87%
‎0.00%
‎0.00
‎210
‎DLazar2400
‎1.86%
‎0.00%
‎0.00
‎211
‎AK34
‎1.84%
‎2.33%
‎1.79
‎212
‎Queen
‎1.84%
‎0.00%
‎0.00
‎213
‎CorbenM
‎1.83%
‎0.00%
‎0.00
‎214
‎nemi
‎1.80%
‎0.00%
‎0.00
‎215
‎raduga
‎1.79%
‎0.00%
‎0.00
‎216
‎vokatan
‎1.79%
‎0.00%
‎0.00
‎217
‎sash
‎1.78%
‎0.00%
‎0.00
‎218
‎Kira
‎1.74%
‎2.83%
‎1.50
‎219
‎Zin
‎1.73%
‎0.00%
‎0.00
‎220
‎Alireza.R
‎1.72%
‎0.26%
‎7.57
‎221
‎capitan
‎1.72%
‎0.73%
‎3.32
‎222
‎GregVT
‎1.71%
‎0.12%
‎15.38
‎223
‎VaYak
‎1.69%
‎3.05%
‎1.26
‎224
‎Igor
‎1.69%
‎0.00%
‎0.00
‎225
‎Apt
‎1.69%
‎0.00%
‎0.00
‎226
‎roadeye
‎1.68%
‎0.10%
‎9.07
‎227
‎Rouzez
‎1.68%
‎0.05%
‎35.26
‎228
‎Mila
‎1.66%
‎0.00%
‎0.00
‎229
‎9g
‎1.65%
‎1.55%
‎1.78
‎230
‎mrmfu
‎1.64%
‎0.04%
‎39.75
‎231
‎XXX
‎1.63%
‎1.12%
‎2.46
‎232
‎sens3000
‎1.62%
‎0.00%
‎0.00
‎233
‎A.Izm
‎1.61%
‎0.00%
‎0.00
‎234
‎MONETA
‎1.60%
‎0.00%
‎0.00
‎235
‎skr
‎1.59%
‎0.00%
‎0.00
‎236
‎leodotcom
‎1.59%
‎2.09%
‎1.76
‎237
‎stekaz
‎1.59%
‎0.00%
‎1588.40
‎238
‎iliya
‎1.56%
‎3.57%
‎1.43
‎239
‎Hossein Nadalyan
‎1.56%
‎0.00%
‎0.00
‎240
‎Axe
‎1.56%
‎0.00%
‎0.00
‎241
‎R3z
‎1.55%
‎1.15%
‎2.36
‎242
‎Evgenia
‎1.55%
‎0.00%
‎0.00
‎243
‎Baga
‎1.53%
‎0.00%
‎0.00
‎244
‎Halturin
‎1.53%
‎0.00%
‎0.00
‎245
‎4xxxx
‎1.51%
‎0.00%
‎0.00
‎246
‎Artemis
‎1.50%
‎0.00%
‎0.00
‎247
‎PEZHMAN
‎1.49%
‎0.92%
‎2.63
‎248
‎Faik
‎1.49%
‎0.00%
‎0.00
‎249
‎Hhh
‎1.48%
‎0.68%
‎2.30
‎250
‎golden gold
‎1.47%
‎0.81%
‎2.81
‎251
‎TrigaDH310821
‎1.45%
‎0.00%
‎0.00
‎252
‎Pryanik78
‎1.44%
‎0.09%
‎17.70
‎253
‎Thundra
‎1.43%
‎0.00%
‎0.00
‎254
‎Ucup
‎1.42%
‎0.53%
‎3.62
‎255
‎VALTRAD
‎1.41%
‎0.00%
‎0.00
‎256
‎Bekpekin
‎1.39%
‎1.02%
‎2.36
‎257
‎Olya
‎1.38%
‎0.00%
‎0.00
‎258
‎Rikinig
‎1.38%
‎0.26%
‎5.81
‎259
‎hkipper
‎1.38%
‎1.35%
‎2.02
‎260
‎1352sadegh
‎1.36%
‎0.00%
‎0.00
‎261
‎volodymyr1786
‎1.36%
‎1.11%
‎2.23
‎262
‎den1981
‎1.36%
‎0.35%
‎4.88
‎263
‎Saka
‎1.35%
‎0.93%
‎1.53
‎264
‎Elder
‎1.33%
‎0.00%
‎0.00
‎265
‎Elang
‎1.32%
‎0.00%
‎0.00
‎266
‎usd wins
‎1.32%
‎0.00%
‎0.00
‎267
‎pfrx
‎1.31%
‎0.00%
‎0.00
‎268
‎ayun
‎1.31%
‎0.00%
‎0.00
‎269
‎Baza
‎1.29%
‎0.03%
‎44.90
‎270
‎sergey78
‎1.29%
‎3.30%
‎1.26
‎271
‎Up
‎1.28%
‎1.11%
‎1.42
‎272
‎...k
‎1.27%
‎0.00%
‎0.00
‎273
‎Alena
‎1.26%
‎0.00%
‎0.00
‎274
‎ZZZash
‎1.25%
‎0.00%
‎0.00
‎275
‎Vitality
‎1.24%
‎0.37%
‎2.68
‎276
‎recep1704
‎1.24%
‎0.51%
‎3.42
‎277
‎hoomll
‎1.22%
‎0.00%
‎0.00
‎278
‎Giperion
‎1.22%
‎0.00%
‎0.00
‎279
‎Win5
‎1.21%
‎3.39%
‎1.36
‎280
‎Vorik
‎1.20%
‎0.00%
‎0.00
‎281
‎Lexxxa1977
‎1.18%
‎0.91%
‎1.94
‎282
‎Karl
‎1.18%
‎0.11%
‎11.91
‎283
‎txhtrrhtrrrrrrr
‎1.17%
‎0.87%
‎1.93
‎284
‎Johon7090
‎1.17%
‎0.05%
‎22.60
‎285
‎SV
‎1.16%
‎0.00%
‎0.00
‎286
‎Ludmila
‎1.16%
‎0.00%
‎0.00
‎287
‎Bro
‎1.14%
‎0.00%
‎0.00
‎288
‎Bear
‎1.12%
‎0.00%
‎0.00
‎289
‎indoor
‎1.12%
‎1.38%
‎1.81
‎290
‎Lucifer
‎1.12%
‎1.51%
‎1.49
‎291
‎alireza
‎1.10%
‎0.00%
‎0.00
‎292
‎CentByCent
‎1.09%
‎0.13%
‎9.42
‎293
‎esmail._.abasieee
‎1.09%
‎1.73%
‎1.63
‎294
‎Mr_mehran
‎1.09%
‎0.00%
‎0.00
‎295
‎MaCLauD
‎1.08%
‎0.22%
‎5.47
‎296
‎mango
‎1.08%
‎0.00%
‎0.00
‎297
‎WND
‎1.06%
‎0.00%
‎0.00
‎298
‎Aryakhan
‎1.02%
‎0.45%
‎3.27
‎299
‎AHHA
‎1.01%
‎0.00%
‎0.00
‎300
‎Tony
‎1.00%
‎0.00%
‎0.00
‎301
‎HK
‎1.00%
‎0.05%
‎22.04
‎302
‎Ikaika
‎1.00%
‎0.00%
‎0.00
‎303
‎xelomanster
‎0.97%
‎0.00%
‎0.00
‎304
‎hosein
‎0.97%
‎0.12%
‎9.31
‎305
‎Ola56
‎0.96%
‎0.09%
‎11.18
‎306
‎jet
‎0.96%
‎0.00%
‎0.00
‎307
‎ufedota
‎0.95%
‎0.00%
‎0.00
‎308
‎Nazargami
‎0.95%
‎0.00%
‎0.00
‎309
‎Conner
‎0.95%
‎0.00%
‎0.00
‎310
‎Listic 15
‎0.94%
‎0.17%
‎6.62
‎311
‎CAPO
‎0.94%
‎0.00%
‎0.00
‎312
‎spochinom
‎0.94%
‎0.00%
‎0.00
‎313
‎Buruyan
‎0.93%
‎0.00%
‎0.00
‎314
‎ShurikFI
‎0.93%
‎0.00%
‎0.00
‎315
‎disa_nrg
‎0.92%
‎0.00%
‎0.00
‎316
‎Davoud1362
‎0.92%
‎0.33%
‎3.77
‎317
‎malmal
‎0.91%
‎0.00%
‎0.00
‎318
‎partha
‎0.91%
‎0.31%
‎3.89
‎319
‎Garik
‎0.90%
‎0.15%
‎6.88
‎320
‎threescore
‎0.89%
‎0.22%
‎5.05
‎321
‎olkav15
‎0.89%
‎1.69%
‎1.46
‎322
‎r55
‎0.88%
‎0.00%
‎0.00
‎323
‎dragon21
‎0.88%
‎0.00%
‎0.00
‎324
‎sungariec
‎0.87%
‎0.90%
‎1.60
‎325
‎winner
‎0.87%
‎0.46%
‎2.92
‎326
‎AS
‎0.85%
‎0.00%
‎0.00
‎327
‎LLL2000
‎0.85%
‎1.72%
‎1.50
‎328
‎AlexRA
‎0.85%
‎0.05%
‎15.37
‎329
‎jaju
‎0.83%
‎0.00%
‎0.00
‎330
‎Cummink
‎0.82%
‎1.01%
‎1.82
‎331
‎AminFit
‎0.82%
‎0.00%
‎0.00
‎332
‎kavehsecret
‎0.82%
‎2.33%
‎1.24
‎333
‎DEVESTATOR
‎0.81%
‎0.00%
‎0.00
‎334
‎Mreza
‎0.81%
‎3.50%
‎1.23
‎335
‎Mixail 73
‎0.80%
‎0.00%
‎0.00
‎336
‎vova 43
‎0.79%
‎0.31%
‎2.78
‎337
‎OneMillion
‎0.78%
‎0.00%
‎0.00
‎338
‎kalmuk
‎0.77%
‎0.00%
‎0.00
‎339
‎mrtaab
‎0.77%
‎0.00%
‎0.00
‎340
‎sin100
‎0.76%
‎0.22%
‎3.29
‎341
‎skif1964
‎0.76%
‎0.03%
‎24.23
‎342
‎nizove
‎0.76%
‎0.00%
‎0.00
‎343
‎Demch
‎0.76%
‎0.00%
‎0.00
‎344
‎Madinson
‎0.75%
‎0.79%
‎1.95
‎345
‎MASOUD.ir
‎0.74%
‎0.00%
‎0.00
‎346
‎Oluwaseun
‎0.73%
‎0.56%
‎2.30
‎347
‎Skreb
‎0.72%
‎0.00%
‎0.00
‎348
‎docent
‎0.72%
‎0.00%
‎0.00
‎349
‎Pavlo5538
‎0.71%
‎0.00%
‎0.00
‎350
‎Terno
‎0.71%
‎2.19%
‎1.31
‎351
‎mixailov
‎0.70%
‎0.68%
‎2.03
‎352
‎TSS13
‎0.70%
‎4.35%
‎1.09
‎353
‎HJSN
‎0.69%
‎0.91%
‎1.56
‎354
‎ZeleBoba
‎0.67%
‎1.68%
‎1.39
‎355
‎Seidasie
‎0.67%
‎0.85%
‎1.78
‎356
‎Arsamam
‎0.66%
‎0.92%
‎1.72
‎357
‎Egor2611
‎0.66%
‎0.00%
‎0.00
‎358
‎AliTurk
‎0.64%
‎0.00%
‎0.00
‎359
‎Grigoriy
‎0.64%
‎0.73%
‎1.46
‎360
‎LEV
‎0.63%
‎0.00%
‎0.00
‎361
‎DRAGON
‎0.62%
‎0.00%
‎0.00
‎362
‎Vavilone
‎0.61%
‎1.78%
‎1.33
‎363
‎Orakul
‎0.60%
‎2.51%
‎1.24
‎364
‎yyAliyy
‎0.59%
‎1.61%
‎1.16
‎365
‎Ibrohim2904
‎0.58%
‎0.21%
‎3.76
‎366
‎Wizard
‎0.58%
‎0.57%
‎2.01
‎367
‎Paketa 74
‎0.57%
‎0.86%
‎1.35
‎368
‎arn
‎0.55%
‎0.16%
‎4.41
‎369
‎tretoled
‎0.55%
‎0.05%
‎12.44
‎370
‎Billie Jean
‎0.54%
‎0.00%
‎0.00
‎371
‎olga.k123456
‎0.53%
‎0.48%
‎2.08
‎372
‎mahdi_m
‎0.53%
‎0.00%
‎0.00
‎373
‎Grivenik
‎0.52%
‎1.55%
‎1.20
‎374
‎Hossein-Morteza
‎0.52%
‎3.02%
‎1.12
‎375
‎tot
‎0.52%
‎0.02%
‎31.67
‎376
‎Inessa Veiv
‎0.51%
‎0.41%
‎2.25
‎377
‎Nido
‎0.51%
‎3.32%
‎1.15
‎378
‎wayfarer
‎0.51%
‎0.00%
‎0.00
‎379
‎SWL47
‎0.49%
‎0.40%
‎1.38
‎380
‎Darya
‎0.49%
‎0.00%
‎0.00
‎381
‎DenSim
‎0.49%
‎0.00%
‎0.00
‎382
‎reza
‎0.48%
‎0.00%
‎0.00
‎383
‎Barchik
‎0.47%
‎0.95%
‎1.50
‎384
‎aghaei_yarn
‎0.44%
‎0.00%
‎0.00
‎385
‎serov
‎0.44%
‎0.00%
‎0.00
‎386
‎kazi
‎0.43%
‎0.83%
‎1.52
‎387
‎Fighter
‎0.42%
‎0.03%
‎17.62
‎388
‎nightmare
‎0.41%
‎0.00%
‎0.00
‎389
‎mmzebar
‎0.41%
‎0.19%
‎2.08
‎390
‎A Cord
‎0.41%
‎0.00%
‎0.00
‎391
‎Hen
‎0.41%
‎1.97%
‎1.21
‎392
‎Chilis190681
‎0.40%
‎1.45%
‎1.21
‎393
‎Sova
‎0.40%
‎0.05%
‎9.00
‎394
‎FaraFara
‎0.39%
‎0.03%
‎13.51
‎395
‎KOTOVSKI
‎0.39%
‎2.96%
‎1.13
‎396
‎Vichka
‎0.38%
‎0.00%
‎0.00
‎397
‎uncleVic
‎0.38%
‎1.73%
‎1.22
‎398
‎BigAlex
‎0.37%
‎1.42%
‎1.25
‎399
‎Ozo
‎0.37%
‎1.53%
‎1.24
‎400
‎room
‎0.37%
‎0.00%
‎0.00
‎401
‎Orikmajorik
‎0.37%
‎4.24%
‎1.08
‎402
‎saeed6514
‎0.36%
‎0.00%
‎0.00
‎403
‎Ruslan 888
‎0.34%
‎0.82%
‎1.42
‎404
‎SAJJAD1352
‎0.34%
‎0.00%
‎0.00
‎405
‎idis
‎0.33%
‎0.00%
‎0.00
‎406
‎selpo
‎0.33%
‎1.11%
‎1.29
‎407
‎SarawutEsso
‎0.32%
‎0.93%
‎1.35
‎408
‎Mohsen Hajian
‎0.32%
‎1.80%
‎1.18
‎409
‎Leprickon
‎0.32%
‎0.05%
‎6.85
‎410
‎sualmi
‎0.30%
‎1.93%
‎1.16
‎411
‎ohrim08
‎0.30%
‎0.00%
‎0.00
‎412
‎sayda
‎0.29%
‎0.04%
‎9.09
‎413
‎pulyadura
‎0.28%
‎0.00%
‎0.00
‎414
‎George S
‎0.28%
‎1.14%
‎1.24
‎415
‎Welliton McDuck
‎0.27%
‎3.47%
‎1.08
‎416
‎fajr
‎0.27%
‎0.56%
‎1.47
‎417
‎cool.forexlady
‎0.26%
‎0.00%
‎0.00
‎418
‎Omo Jesu
‎0.24%
‎0.37%
‎1.65
‎419
‎OLEG_po
‎0.24%
‎0.93%
‎1.26
‎420
‎reza.scalper
‎0.23%
‎0.00%
‎0.00
‎421
‎ALEX2012
‎0.23%
‎0.00%
‎0.00
‎422
‎GeminiDF
‎0.23%
‎0.14%
‎2.67
‎423
‎Bahma1858
‎0.23%
‎0.26%
‎1.75
‎424
‎Aleks Kapnist
‎0.22%
‎0.00%
‎0.00
‎425
‎Alex_Gold
‎0.22%
‎0.37%
‎1.59
‎426
‎Cat
‎0.20%
‎0.00%
‎0.00
‎427
‎Mmfx
‎0.20%
‎0.00%
‎0.00
‎428
‎anufroz
‎0.20%
‎0.00%
‎0.00
‎429
‎mortal1984
‎0.19%
‎0.00%
‎0.00
‎430
‎Amir0011
‎0.18%
‎0.49%
‎1.28
‎431
‎AnnaBella
‎0.17%
‎0.41%
‎1.41
‎432
‎Sv722
‎0.17%
‎0.00%
‎0.00
‎433
‎Vidadi
‎0.17%
‎0.19%
‎1.87
‎434
‎swayer
‎0.16%
‎0.08%
‎2.18
‎435
‎vodolei
‎0.16%
‎0.10%
‎2.60
‎436
‎Meleha
‎0.15%
‎0.15%
‎2.05
‎437
‎KARBOFOS
‎0.13%
‎0.60%
‎1.21
‎438
‎Sghra Shirzad
‎0.13%
‎0.00%
‎0.00
‎439
‎avrora
‎0.13%
‎0.95%
‎1.13
‎440
‎monax
‎0.12%
‎1.71%
‎1.07
‎441
‎sati
‎0.12%
‎0.32%
‎1.38
‎442
‎ivan
‎0.12%
‎0.96%
‎1.12
‎443
‎ebrahimkish2
‎0.11%
‎0.16%
‎1.55
‎444
‎sergej77772008
‎0.11%
‎0.00%
‎0.00
‎445
‎Van
‎0.10%
‎0.19%
‎1.56
‎446
‎Deny
‎0.10%
‎0.00%
‎0.00
‎447
‎Roya
‎0.09%
‎0.21%
‎1.45
‎448
‎Edris
‎0.08%
‎2.70%
‎1.03
‎449
‎ctac
‎0.08%
‎4.08%
‎1.02
‎450
‎rossini
‎0.07%
‎0.00%
‎0.00
‎451
‎meta point
‎0.07%
‎0.59%
‎1.12
‎452
‎nik2
‎0.07%
‎0.35%
‎1.20
‎453
‎sssval
‎0.07%
‎0.41%
‎1.17
‎454
‎SCORP
‎0.07%
‎0.00%
‎0.00
‎455
‎GO
‎0.07%
‎1.50%
‎1.02
‎456
‎Yan
‎0.07%
‎0.00%
‎0.00
‎457
‎Manu
‎0.05%
‎0.03%
‎3.07
‎458
‎alireza shiri
‎0.04%
‎1.08%
‎1.04
‎459
‎ASH
‎0.02%
‎1.73%
‎1.01
‎460
‎kiraspanch
‎0.02%
‎0.00%
‎0.00
‎461
‎Kom
‎0.02%
‎0.00%
‎0.00
‎462
‎zxcvb
‎0.02%
‎0.23%
‎1.09
‎463
‎ivanVM
‎0.02%
‎1.70%
‎1.01
‎464
‎ali565
‎0.02%
‎0.00%
‎0.00
‎465
‎Hadijalali
‎0.02%
‎0.03%
‎1.58
‎466
‎ES
‎0.02%
‎1.11%
‎1.01
‎467
‎Asad.Trader
‎0.01%
‎1.98%
‎1.01
‎468
‎AINGSAHA
‎0.01%
‎0.09%
‎1.15
‎469
‎Polpanik
‎0.01%
‎0.95%
‎1.01
‎470
‎owis
‎0.01%
‎0.43%
‎1.01

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.